می گذرد

13:00 پنجشنبه 

 

او 

به روزهای کوتاه مانده می اندیشید. 

و من 

اسیر سالهایی بدون تعلق بودم. 

سالهای سپید. 

/ 0 نظر / 3 بازدید