خواب؟!!!

 

باز باید بنویسم   

همه خفتند به غیر از من و پروانه شمع       قصه ی ما دو سه دیوانه درازست هنوز 

  5:23  بامداد

/ 0 نظر / 3 بازدید