برای روزهای دلتنگی

17:30 چهارشنبه  

 

روشنایی سقوط می کرد 

و من 

به تاریکی می پیوستم. 

گوش کن! 

من آفتاب نمی خواهم. 

همان گلوله ی ابر باش 

که بادهای شمال غربی 

آورده اندش. 

و خیال باریدن دارد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید