یادت

کتاب مثنوی معنوی ام را امانت برده بودند. سال ها گذشت. و من از یاد برده بودمش. جمعه کتابم را توی کتابخانه شان دیدم. و برش داشتم . به خانه اش بر گرداندم.  بعد از مدت ها صفحاتش را ورق می زدم و می خواندم. 

   صفحه اول  تاریخ خرید کتاب:  

  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران . جمعه هفده اردیبهشت 1378  

  هر شبم از هجر آب دیده روان بود        امشبم از شوق وصل دیده پر آب است .  

چهارشنبه       25/3/1379   ساعت    3:5  صبح    

   صفحه دوم   یک شعر سپید نوشته بودم:

   آیه ای زمزمه می کنی  

   مرا  به هبوط می کشانی   

  من 

  بی پروا ترین آوای به خون نشسته ام 

  که  شبانگاهان همیشه زمزمه ام می کنی  

و من  

همیشه به لب هایت آویخته شده ام.   

زمزمه ام کن!    

تبریز- 25/10/1379 -  2:25 صبح-  خوابگاه شماره 1- اتاق 453      

 نوشته هایی به خاطرات جان دادند.

/ 0 نظر / 3 بازدید