دیرنده دوست

10:00 پنجشنبه 

 

خیال می کنم 

تنها خیال می کنم 

که سپیده دمیده است. 

در درخشش برگ های زیتون 

و نسیمی که از سوی شمال می وزد.

وقتی از تو در توی خواب های خالی از راه می رسی.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید