آبی

   پیداست که پنهانی در بستر اقیانوسی واژگانت. 

هنوز برای غرق شدن زود است. 

من تازه پیدا شده ام!

/ 1 نظر / 4 بازدید
hh

چیزی قشنگ تر از غرق شدن در اقیانوس واژگان نیست. وقتی مفاهیم را خودت بتراشی و تصویرها را ترسیم کنی. این نهایت سعادت است که بتوانی از نقش های تحمیل شده اطراف کنده شوی و در آنچه خودت بنا میکنی زیست کنی.