چشم در راه

سرمای سهمگین کوهستان در حنجره ات  

 در چشمانت نشسته است.      

هر چه سردتر    

سنگین تر      

هر چه سنگین تر 

عمیق تر می نشیند. 

خاموشی!

آنگونه که واژگانت در نطفه می میرند.

اجاقی روشن کن

سرمازده شده ای.

/ 1 نظر / 3 بازدید