پیدا شو

      کلاغ ها در گذرند. اپوش به نبردی بزرگ دست می یازد که تیشتر را بر زمین بکوبد. زمین و آسمان در سوگ مرگ آب های بزرگ، مویه می کنند؛  پهلوانی افسانه ای از اساطیر باید، تا دنیای روشنایی در نبرد با اهریمن نبازد...    

شعرای یمانی ام بتاب! " قلمپرها" یم قربانی نگاهت! سوسوی چشمان تو در افق، نوازش روح اسیری است که رویای آزادی در سر می پرورد. خرمن بی انتهایی از نور باش. حلول کن در من آنچنان که فراگیردم و من  از شعف غیر قابل وصفی ، به آسمان برسم. شولای نورانی ام باش. تا دست تاریکی به قلبم نرسد. بستری مخملی باش از روشنایی هایی تازه زاییده شده از درون ستارگان، تا اجزای قلبم در سمت روشن زندگی به شیدایی برسد. آری!  شوری بینگیز. انگار که پرواز می کنی. انگار که ستاره ای دنباله دار در آسمانی . ستاره ای که هرگز افول نمی کند. شباهنگ شو!

  تیشتر در کار است در هیبت  اسب سپید . و پیروز است چون همیشه. اپوش را چه به کار زمین. چه به کار آسمان آنجا که شعرای یمانی بتابد. همیشه نور تاریکی را فرا می گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید