در این تاریخ مرده

23:20 چهارشنبه 

 

بگو 

که به جای زندگی کردن، 

شعر نوشته ایم 

وبه جای خوابیدن، 

با ماه رقصیده ایم. 

شب را همچون 

 دشت های مقدس 

زیر پا گذاشته ایم  

ما دریا شده ایم. 

پایان نداریم. 

/ 1 نظر / 40 بازدید