تمام نشد

22:00 جمعه  

 

تمام شب را 

به دردی عمیق و جانکاه گذراندم. 

تا رنج  کهنه ی تاریک را بزایم. 

همانجا ته دلم مانده است. 

جا خوش کرده است. 

روزی 

مرا از هم می پاشد 

و بیرون می آید. 

/ 0 نظر / 28 بازدید