# بی_رنگی

رنگ

21:00 جمعه  اما  همیشه  جمعه ای در کار است.  و انتهایش   از غروب عبور می کند  جمعه  همیشه متهم است 
/ 0 نظر / 12 بازدید

فراموشی

17:00 جمعه     زمان  از حرکت ایستاده بود  آنگونه که حتی آسمان،  لحظه ای  تشنگی چشم های   خشکیده ی دشت را به یاد نیاورد.  زمان مرده است. 
/ 0 نظر / 11 بازدید