# خاطره

گذشته

10:40 دوشنبه     سپس به غروب خیره شدم،  و دانستم  که یک عمر،  چشمهایم را بدهکارم  به آنجا که نگاهت جا مانده است. 
/ 1 نظر / 25 بازدید