# شطحیات

حرف

13:00 پنجشنبه     تردید ندارم؛  قدرت  نهفته در یک سطر واژه  از انبار مملو از باروت بیشتر است. 
/ 0 نظر / 14 بازدید

آواز

1:25 بامداد جمعه     ماه زیبای مغرور  از قفس چوبی   به آسمان پرواز کرده بود.  اکنون هوا طعم رهایی می دهد. 
/ 0 نظر / 18 بازدید