هیچ نمی خواهم

12:30 نیمه شب چهارشنبه 

 

خاطره هایم 

بر سنگفرش های کهنه 

بر آفتاب 

بر پاییز 

بر شاخه های عریان زمستان 

بر مشتی برف نو 

بر جاده های فراموش شده 

نقش بسته است.  

چه نامیرا شدم. 

/ 0 نظر / 3 بازدید