برای قاصدکی که راه پاییز را گم کرده است

9:00 دوشنبه

 

برگ ها هنوز سبزند. 

و باران ذره ذره می بارد. 

هنوز تا آمدن گل یخ 

روزهای بسیار مانده است. 

هنوز به پاییز امیدوارم. 

روزها، منتظرند.

نگاه کن 

که چگونه 

نظم فصل ها را بر هم زده ای. 

/ 0 نظر / 30 بازدید